Fiskeringens vedtægter

V E D T Æ G T E R

for

F I S K E R I N G E N


Kapitel 1: NAVN OG FORMÅL


§ 1.1 Sammenslutningens navn er "FISKERINGEN", som er fællesorganisation for tilsluttede foreninger.
§ 1.2 Sammenslutningen er stiftet den 1. januar 1970, og har bestyrelsesformandens adresse som hjemsted.
§ 1.3 FISKERINGEN (i det følgende kaldet FR) har som formål:
 • a) at virke for udbygningen af samarbejde mellem Iyst- og sportsfiskerforeninger,
 • b) at samordne de tilsluttede foreningers faciliteter, samt ved erhvervelse af nye faciliteter at skabe flere og bedre muligheder for udøvelse af vor fælles hobby
 • c) at søge at retablere og udbygge fiskevande, der skønnes egnede til formålet,
 • d) ved sit virke at fremme kendskabet til og interessen for lyst- og sportsfiskeriet i almindelighed, samt at medvirke til udbredelse af forståelsen for den etisk korrekte udøvelse heraf,
 • e) at arbejde for en bæredygtig og skånsom brug af naturen i samarbejde med offentlige myndigheder og sammenslutninger af naturbrugere.
§ 1.4 Ved ordet ”facilitet” forstås i nærværende vedtægter en fiskerettighed, eller mulighed for lån eller leje af båd eller hus.
§ 1.5 Fra FR’s faciliteter må alene benyttes fiskestænger eller håndholdte fiskeliner, samt trollinggrej. FR’s bestyrelse kan beslutte andet – enten generelt, eller for enkelte faciliteter – som efter kundgørelse på FR’s hjemmeside er bindende.

Kapitel 2: MEDLEMSFORHOLD


§ 2.1.1 Som medlem af FR kan optages enhver sports- og Iystfiskerforening.
§ 2.1.2 Foreningerne betaler kontingent til FR for alle deres aktive medlemmer.FR’s bestyrelse kan i konkrete tilfælde dispensere fra reglen.
§ 2.2 Samtlige medlemsforeninger i FR bør støtte miljø- og naturorganisationer, der aktivt fremmer naturen og fiskeriets interesser.
§ 2.3.1 En forening, der tilslutter sig FR, skal som medlem stille samtlige allerede erhvervede faciliteter, såvel som senere erhvervede faciliteter, til rådighed for samtlige medlemmer af foreninger i sammenslutningen.
§ 2.3.2 Dog kan en forening opnå dispensation for vande i offentligt regi underforudsætning af, at vandet er beliggende i foreningens naturlige område.
§ 2.4.1 Enhver forening bevarer fuld ejendomsret over de fiskevande og faciliteter, den måtte tilføre sammenslutningen, og kan ved eventuel udtrædelse heraf frit medtage disse.
§ 2.4.2 Sådanne faciliteter bestyres af FR, såvel vedrørende økonomi bortset fra eventuelle gældsforpligtelser, vedligeholdelse og placering, dog i samarbejde med den lokale forening.
§ 2.5 Kontrakter, tegnet af en forening i FR's navn, kan ikke medtages ved udtrædelse af sammenslutningen.
§ 2.6.1 Enkeltpersoner kan ikke optages som aktive medlemmer i sammenslutningen, men henvises til at søge optagelse i en tilsluttet forening.
§ 2.6.2 I forbindelse med udnævnelse af protektorer eller æresmedlemmer kan FR’s bestyrelse dispensere fra reglen.
§ 2.7 PASSIVT medlemskab kan erhverves af foreninger, sammenslutninger, fonde,institutioner samt af enkeltpersoner med henblik på økonomisk eller virksomhedsmæssig støtte til FR' s formål og virke.
§ 2.8 Medlemskab er bindende for et år ad gangen, regnet fra 1. januar til 31.december.
§ 2.9 Begæring om optagelse i sammenslutningen tilstilles bestyrelsen skriftligt, og medlemskab er en realitet, når FR’s bestyrelse, ligeledes skriftligt, har anerkendt dette.
§ 2.10 Begæring om udtrædelse af sammenslutningen skal skriftligt fremsendes tilbestyrelsen senest til den 1. november og vil få virkning fra førstkommende 31.december at regne.
§ 2.11 Har en forening udmeldt sig af sammenslutningen, har FR efter førstkommende 31.december ingen ret eller rådighed, og ej heller nogen forpligtelse over nogendel af faciliteter, som den pågældende forening i medfør af § 2.4.1 & §2.5. måtte tage med sig. Såfremt en forening udtræder af Fiskeringen, skal de midler, som foreningen har modtaget fra FR i støtte til køb af både eller andre faciliteter, tilbagebetales til Fiskeringen. Tilbage betalingsbeløbet udregnes til støttebeløbet, nedskrevet med 1/20 ved hvert årsskifte fra støtteudbetalingen til udmeldelsen.
§ 2.13 Bestyrelsen kan indstille en forening i sammenslutningen til eksklusion, når særlige vægtige grunde taler derfor.
§ 2.13.1 En eksklusionsindstilling skal altid forelægges førstkommende repræsentantskabsmøde til endelig afgørelse. Vedtagelse forudsætter afstemning og flertal som anført i § 6.15.
§ 2.13.2 Den til eksklusion indstillede forenings repræsentanter skal frit kunne fremsætte meningstilkendegivelser ved det repræsentantskabsmøde, hvor sagen er til behandling, og har stemmeret.
§ 2.14 Eksklusion af en forening medfører samme retsvirkninger som ved udmeldelse, jf. §2.4, § 2.5 og § 2.11, dog med virkning fra vedtagelsen pårepræsentantskabsmødet.
§ 2.15 En ekskluderet forening kan i medfør af § 2.9 søge optagelse i FR. Bestyrelsen kan godkende ansøgningen, hvis den finder, at de til grund for eksklusionen liggende forhold er bragt i orden, eller ikke længere er af betydning. Den pågældende forening vil da i enhver henseende være at betragte som et nytmedlem af sammenslutningen.
§ 2.16 Bestyrelsen kan, når tungtvejende grunde taler herfor, henstille til en medlemsforening, at et medlem foranlediges ekskluderet.
§ 2.17 Har en medlemsforening ekskluderet et medlem som følge af misbrug af FR’s faciliteter eller FR’s vedtægter, eller af andre årsager som af FR’s bestyrelse findes tilstrækkelige til eksklusion, kan dette medlem ikke optages i nogen anden medlemsforening i sammenslutningen, og ej heller opnå passivt medlemskab. Dette er gældende i 5 år fra eksklusionens vedtagelse.
§ 2.18.1 Et medlem kan oprette gæstekort fra Fiskeringens hjemmeside, som for gæsten - sammen med et ordinært medlem - giver adgang til at benytte Fiskeringens faciliteter til både, samt til landpladser og åstrækninger. Ved oprettelsen af gæstekort skal angives gæstens navn og mobiltelefonnummer.
§ 2.18.2 Ved oprettelsen af gæstekort betales et gebyr, som dækker den pågældende booking. Størrelsen af gebyret fastsættes af repræsentantskabet sammen medfastsættelse af kontingenter.
§ 2.18.3 Medlemmet, som opretter gæstekort, skal sørge for udskrivning af dette. Det skal medtages ved benyttelsen, og forevises på forlangende, jf. § 7.9.
§ 2.18.4 Medlemmet, som medtager en gæst ved brug af Fiskeringens faciliteter, er ansvarlig for, at gæsten overholder de gældende vedtægter og lokaleforskrifter. Medlemmet er endvidere ansvarligt for gæstens eventuelle ødelæggelser, jf. § 7.7.

Kapitel 3: ØKONOMI


§ 3.1 Foreningerne betaler det på det årlige repræsentantskabsmøde fastsatte kontingent til FR for hvert:
 • a) seniormedlem (fra det fyldte 18. år)
 • b) juniormedlemmer (under 18 år)
 • c) familiemedlemskab (forældre plus børn under 18 år).
Til familiemedlemskaber udstedes individuelt medlemskort til hvert enkelt medlem.
§ 3.2 I det følgende betegnes kontingentet til FR som FR-andelen, og det beløb, som herudover opkræves på vegne af en forening, betegnes KLUB-andelen.
§ 3.3 FR’s kontingentadministration tilrettelægges således, at det sikres, at såvel medlemsforeningerne som FR, altid har fuldt overblik over, hvilke medlemmer, der har betalt kontingent.
§ 3.3.1

Alle nyindmeldelser skal foregå via FR´s hjemmeside med samtidig online indbetaling af kontingent. Ved indmeldelse betales helårskontingent, som uanset indmeldelsestidspunkt dækker til udgangen af det aktuelle kalenderår.

§ 3.3.2 Foreningerne kan vælge at lade nye medlemmer selv indmelde sig online mod samtidig dankort-betaling af både FR-andel og KLUB-andel. FR videresender KLUB-andelen til klubben.
§ 3.3.3 Foreningerne kan selv foretage online-indmeldelsen. I dette tilfælde omfatter den samtidige dankort-indbetaling kun FR-andelen.
§ 3.3.4 Medlemskaber fornyes én gang årligt ved at FR ud fra en medlemsliste trukket den 30. november, i december måned udsender indbetalingskort med 14 dages betalingsfrist via Nets Betalingsservice, eller anden tilsvarende serviceorganisation efter FR-bestyrelsens valg.
§ 3.3.5 De årlige indbetalingskort kan, efter foreningernes valg, tilsendes disses medlemmer direkte og udskrives så på FR-andel plus KLUB-andel. FR afregner i så fald KLUB-andelen efterfølgende til foreningerne.
§3.3.6 For de foreninger, som ikke vælger udsendelse direkte til deres medlemmer, udsendes indbetalingskort for hvert medlemskab alene lydende på FR-andelen. Disse indbetalingskort sendes til forenings-kassereren og skal benyttes vedindbetalingen.
§3.3.7 Der udsendes nye indbetalingskort, ligeledes med 14 dages betalingsfrist, til alle medlemmer, der ikke har betalt 1 uge efter betalingsfristens udløb.
§3.3.8 Den 1. marts stopper alle medlemsskaber, der ikke er betalt på dette tidspunkt. Ved senere indbetaling aktiveres medlemskab igen.
§ 3.4 En medlemsforening er pligtig at meddele FR om medlemmers adresseændringer, senest 8 dage efter, at den er kommet til foreningens kendskab.
§ 3.5 Medlemmer, der er tilsluttet en forening i sammenslutningen, kan optages i andre foreninger indenfor FR, uden at der skal betales kontingent herfor til FR. Kontingent til FR opkræves i den forening, hvor medlemmet først er indmeldt, medmindre FR’s sekretariat har modtaget anden besked. Et medlem registreres stemmemæssigt i FR i den forening, hvor kontingent til FR betales. Eventuelt dobbeltmedlemskab meddeles FR af foreningen.
§ 3.6 Bestyrelsen fastsætter en ny forenings indskud individuelt på baggrund af den ansøgende forenings medlemstal, faciliteter m.v.
§ 3.7 Regninger og bilag, der af en medlemsforening ønskes refunderet af sammenslutningen, skal være sammenslutningens kasserer i hænde senest den 31/12 i regnskabsåret. Regninger og bilag, der modtages senere, overføres til næste regnskabsår.
§ 3.8 Investeringer, der ønskes foretaget af foreninger under FR, og for hvilke sammenslutningen i henhold til nærværende vedtægter skal bære udgifterne, skal forelægges for og godkendes af bestyrelsen, forinden investeringen foretages.
§ 3.9 Den til enhver tid værende ledelse af FR skal drage omsorg for, at de sammenslutningen tilgåede midler anvendes i henhold til sammenslutningens formål, og skal søge at konsolidere sammenslutningens økonomi.
§ 3.10 Beslutninger om fælles investeringer træffes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen. Beslutninger om erhvervelse eller afståelse af fast ejendom skal dog forelægges Repræsentantskabet for godkendelse.

Kapitel 4: REGNSKABSFORHOLD


§ 4.1 Sammenslutningens regnskab følger kalenderåret.
§ 4.2 Regnskabet føres af kassereren i overensstemmelse med gældende bogføringslov og god bogføringsskik.
§ 4.3 Regnskabet skal i revideret stand forelægges repræsentantskabet til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde, og kassereren skal drage omsorg for, at regnskabet udsendes til repræsentanternes orientering mindst 3 uger før dette møde.
§ 4.4 Til kritisk at overvåge regnskabets førelse udpeger repræsentantskabet 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse må ikke være medlem af Fiskeringens bestyrelse.
§ 4.5 En gang årligt – samt såfremt kassereren afgår i utide – skal regnskabet revideres af de valgte revisorer.
§ 4.6 Bestyrelsen kan engagere en regnskabskyndig til løbende at kontrollere bogføring, bilag og regnskab.

Kapitel 5: ORGANISATION OG LEDELSE


§ 5.1 Sammenslutningen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, næstformand, kasserer og seks ordinære bestyrelsesmedlemmer, samt mindst en suppleant.
§ 5.2 Bestyrelsen har ubetingede beføjelser, og har alene ansvar overfor repræsentantskabet.
§ 5.3.1 FR forpligtes ved aftaler undertegnet enten af formanden, næstformanden, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 5.3.2 Ved køb eller salg af fast ejendom, eller ved optagelse af lån kræves underskrift af formand i forening med 3 andre bestyrelsesmedlemmer. Se også §3.10.
§ 5.4 Posterne som formand, næstformand og kasserer vælges direkte af repræsentantskabet, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.
§ 5.5 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, suppleanter for et år. Genvalg kan finde sted.
§ 5.6 Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur med halvdelen hvert år og afgør selv turnus.
§ 5.7 Arbejdsgrupper og udvalg af enhver art kan til enhver tid nedsættes og/eller ophæves af bestyrelsen.
§ 5.8 Bestyrelsen kan til enhver tid supplere sig med personer, institutioner og/eller myndigheder, der skønnes betydningsfulde for gennemførelsen af et påtænkt projekt.
§ 5.8.1 Bestyrelsesmøder indkaldes når formanden eller 3 andre bestyrelsesmedlemmer anmoder derom. Til bestyrelsesmøder indkaldes samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
§ 5.8.2 Eventuelle afstemninger på bestyrelsesmøder afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kapitel 6: REPRÆSENTANTSKABET


§ 6.1 Repræsentantskabet er højeste myndighed for sammenslutningen "Fiskeringen".
§ 6.2.1 Hver forening har to repræsentanter: Foreningens formand og et på foreningens generalforsamling udpeget medlem.
§ 6.2.2 De pågældende kan i tilfælde af forfald give skriftlig fuldmagt til andet medlem.
§ 6.3 Ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes én gang hvert år, og inden udgangen af april måned.
§ 6.4 Det ordinære repræsentantskabsmøde skal på sin dagsorden behandle mindst følgende punkter:
 • 1) Valg af dirigent.
 • 2) Opgørelse af repræsentanter og stemmetal.
 • 3) Godkendelse af dagsorden.
 • 4) Bestyrelsens beretning.
 • 5) Forelæggelse af revideret årsregnskab tilgodkendelse.
 • 6) Behandling af indkomne forslag.
 • 7) Forelæggelse af budget for det kommende år,herunder fastsættelse af kontingenter.
 • 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • 9) Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 • 10) Fastsættelse af tid og sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde.
 • 11) Eventuelt.
§ 6.5 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, indsendes af foreningers bestyrelser, og skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før den for mødet fastsatte dato.
§ 6.6.1 Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde skal fremsendes pr. e-mail til samtlige sammenslutningens foreningers formand, repræsentant og kasserer,senest 6 uger før mødets afholdelse.
§ 6.6.2 Årsberetning, revideret årsregnskab, forslag til budget for det følgende år og indkomne forslag, fremsendes pr. e-mail senest 3 uger før mødet afholdes til samtlige foreningers formænd, repræsentanter og kasserere.
§ 6.7 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan afholdes så ofte, der kan dokumenteres behov herfor, og skal afholdes, når mindst 5 tilsluttede foreninger eller bestyrelsen fremsætter motiveret, skriftligt krav herom medangivelse af dagsorden.
§ 6.8 Indkaldelse til ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal med mindst 14 dages varsel fremsendes pr. e-mail med motiveret dagsorden til samtlige sammenslutningens foreningers formand, repræsentant og kasserer.
§ 6.9 Et ekstraordinært repræsentantskabs-møde skal være afholdt senest månedsdagen efter kravets fremsættelse.
§ 6.10

På et ekstraordinært indkaldt repræsentantskabsmøde kan alene de ekstraordinært betingede sager optages på dagsordenen og behandles på mødet.

Afstemning efter flertal blandt repræsentanter: (§ 6.11 – § 6.12)

§ 6.11 Afstemninger afgøres normalt ved almindelig stemmeflerhed, og markeres vedhåndsoprækning. Hver repræsentant har en stemme, uanset den repræsenterede forenings medlemstal.
§ 6.12.1 Ved valg til bestyrelsen, samt ved valg af personer i øvrigt, kan ingen repræsentant afgive mere end 1 stemme, uanset den repræsenterede foreningsmedlemstal.
§ 6.12.2 Hvor flere end det til enhver tid nødvendige antal personer opstilles til valg, foretages afstemningen skriftligt, medstemmer som anført i stk. 1.
§ 6.12.3

Ved valg af personer til tillidsposter sker indtrædelsesrækkefølgen i den orden, det afgivne stemmetal angiver.

Afstemning efter foreningers medlemstal: (§ 6.13 – § 6.15)

§ 6.13 Ved afstemninger efter § 6.14 og 6.15 – såvel på ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder - råder repræsentanten over et antal stemmer, svarende til halvdelen af den pågældende forenings stemmetal pr. 1. april eller første hverdag herefter. Stemmetallet svarer til 1 stemme pr. medlemskab, dog 2 stemmer pr. familiemedlemskab i foreningen. En forening kan højest råde over 500 stemmer, uanset foreningens medlemstal.
§ 6.14.1 Skriftlig afstemning foretages, såfremt mindst 3 repræsentanter, eller et medlem af bestyrelsen, fremsætter krav herom.
§ 6.14.2 Til vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer.
§ 6.15 Afstemning om vedtægtsændringer skal ske skriftligt. Til vedtagelse kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 6.16 En forening i kontingentrestance har ikke stemmeret på repræsentantskabsmøder.

Kapitel 7: GENERELLE BESTEMMELSER


§ 7.1 Hver enkelt forening i sammenslutningen bevarer i fuldt omfang sin selvstændighed, og ingen vedtægt eller regel - givet af sammenslutningens ledelse – må til nogen tid eller på nogen måde diktere ændringer i den enkelte forenings egne vedtægter eller bestemmelser.
§ 7.2 Vedtægter eller bestemmelser, fastsat af en forening og vedrørende de af denne til sammenslutningen medbragte faciliteter, skal således respekteres af de øvrige foreningers medlemmer i sammenslutningen.
§ 7.3 Intet i nærværende vedtægter skal dog være til hinder for, at bestyrelsen, hvor dette måtte skønnes formålstjenligt, ved forhandlinger med de pågældende foreningers bestyrelser søger at koordinere sådanne interne vedtægter, regler og bestemmelser.
§ 7.4 Medlemmers brug af FR’s både og andre faciliteter sker på eget ansvar.
§ 7.5 FR skal sørge for, at der er tegnet fælles ansvarsforsikring for bådpladser.
§ 7.6 FR skal sørge for, at der er tegnet arbejdsskadeforsikring for medlemmer, som foretager vedligeholdelse og reparation af faciliteter.
§ 7.7 Såfremt et medlem misbruger eller ødelægger FR’s faciliteter, kan bestyrelsen bestemme, at udgiften til genopretning eller reparation skal opkræves hos den pågældende. Såfremt medlemmet ikke kan godtage bestyrelsens afgørelse, afgøres spørgsmålet endeligt ved skriftlig afstemning, jvf. § 6.14, på førstkommende repræsentantskabsmøde. Det pågældende medlem har ret til at deltage og udtale sig, eller kan fremsende en skriftlig redegørelse, som oplæses af dirigenten eller en af medlemmet udpeget repræsentant.
§ 7.8 Juniormedlemmer i aldersgruppen 14-18 år i de FR tilsluttede foreninger kan gives adgang til at benytte samtlige faciliteter på lige fod med sammenslutningens seniormedlemmer, såfremt forældres/værges skriftlige tilladelse er givet til den lokale forening, og bestyrelsen i foreningen har godkendt dette.
§ 7.9 Ved benyttelse af FR’s faciliteter skal på forlangende forevises gyldigt medlemskort samt legitimation.
§ 7.10 Fiskeringens medlemmer kan reservere brug af huse, som Fiskeringen udlejer. Husene må bookes af klubber til fisketure og klubture, samt af medlemmer til fisketure og familieture. Juniormedlemmer kan ikke booke huse. Fiskeringens bestyrelse fastsætter: Udlejningsterminer, lejens størrelse og betalingsbestemmelser, tidspunkt for åbning af booking for klubber og for medlemmer, lukkeperioder for vinter eller for reparationer og vedligeholdelse, samt diverse regler for brug af husene. Det medlem eller den klub, som har booket, er ansvarlig for, at lokale bestemmelser og de gældende forskrifter for brug overholdes, samt for at erstatte eventuelle ødelæggelser, jf. § 7.7.

Kapitel 8: OPLØSNING


§ 8.1.1 Opløsning af FR kan gyldigt vedtages på et lovligt varslet repræsentantskabsmøde, såfremt spørgsmål om opløsning har været angivet i indkaldelsen.
Afstemning sker skriftligt. Til vedtagelse kræves:
 • a) mindst 2/3 af samtlige FR repræsentanter er til stede,
 • b) mindst 2/3 af tilstedeværende repræsentanter stemmer herfor, jvf. § 6.11, samt
 • c) mindst 2/3 af de afgivne stemmer efter § 6.15 stemmer herfor.
§ 8.1.2 Såfremt der ikke var tilstrækkeligt antal repræsentanter tilstede til at opfylde bestemmelsen i pkt. a) ovenfor, men pkt. b) og c) var opfyldt, skal bestyrelsen skriftligt som anført i § 6.8 og § 6.9 indkalde til nyt repræsentantskabsmøde. Vedtagelse af opløsning forudsætter flertal som anført i pkt. b) og c).
§ 8.2 Er der, når opløsningen er foretaget, og hver forening har medtaget sine respektive faciliteter, yderligere midler til rådighed, skal disse midler ubeskåret tilfalde en forening eller organisation, hvorom afgørelse træffes ved almindelig flertalsafstemning, jf. § 6.11, blandt de foreninger, som er med ved beslutningen om opløsning.

Kapitel 9: VEDTAGELSER OG ÆNDRINGER


§ 9.1 Nærværende vedtægter for Fiskeringen er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde i året 2003, og fremtidige ændringer kan alene foretages af repræsentantskabet, jf. § 6.15. Tidligere vedtægter for ”Fiskeringen - Sjællands Sportsfiskersammenslutning” med forretningsorden er herefter ikke gældende.
§ 9.2 Skov- og Naturstyrelsen skal orienteres om vedtægtsændringer, og om ændringer af medlemskredsen i Fiskeringen.

 


Således vedtaget den 10. april 2003
med ændringer vedtaget 15. april 2004, og
med ændringer (herunder nedlæggelse af bådfond pr. 31.12.2006) vedtaget 19. april 2006 og
med ændringer vedtaget den 10. januar 2007 (§ 3.4) og
med ændringer vedtaget 21. april 2010 (Betalingsfrister i §3.3) og
med ændringer vedtaget 13. april 2011 (Gæstekort. Ny § 2.18.Samt ny § 7.10 om bestyrelsens beføjelser i relation til Fiskeringens huse.)
med ændringer vedtaget 10. april 2013 (Væsentlige ændringer i kapitel 3 om økonomi.)
med ændringer vedtaget 9. april 2014 (Ændringer i § 3.3.4 om betalingsfrist og i § 3.3.8 om stop af medlemskab ved restance. )
med ændringer vedtaget 20. april 2016 (Ændret rækkefølge i § 6.4)

med ændring vedtage 20. oktober 2020 (§ 3.1.1. ændret om kontingentperioder)
af REPRÆSENTANTSKABET FOR FISKERINGEN