Helsingborgs Sportsfiskeklubb bookning

 

Vigtigt:
Fiskeringen og Helsingborgs Sportsfiske- och Fiskevårdsklubb (HSK) har et samarbejde om udveksling af faciliteter. Du kan derfor fiske på de åstrækninger, som HSK har adgang til. Det er ca. 30 km å i det sydlige Sverige med mulighed for ørred og laks samt et par mindre søer med gedder.
Kort over fiskevandene finder du her: HSK´s hjemmeside
Der finder du også lokale bestemmelser for fiskeriet, som naturligvis skal overholdes.
Mindstemål for laks er 45 cm og for ørreder 40 cm. Det gælder også bækørreder!
Udskriv oversigtskortene og sørg for at sikre dig, at du fisker indenfor HSK's fiskevand. Du skal være opmærksom på, at der visse steder kun må fiskes fra den ene bred, nemlig den bred hvor flaget er plantet.
Hvis du ikke har adgang til internet kan du hente et hæfte med kort over fiskevandene hos Sport Dres.
Bekræftelsen på din bookning SKAL udskrives og medbringes, så den kan forevises på forlangende. Der skal naturligvis også medbringes medlemskort til Fiskeringen og legitimation.
Vær høflig over for lodsejerne, snak gerne med dem og spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Husk at vi er gæster i dette fiskeeldorado, og det vil vi gerne blive ved med at være!
Efter fisketuren sendes fangstrapport, som også udskrives fra HSK's hjemmeside, til: Morgan Danielsson, Pianogatan 2, 267 35, Bjuv eller morgan.danielsson@bredband2.com
LÆS NEDENSTÅENDE REGLER OG BESTEMMELSER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DEM!

Obs:
Fiskeri for maksimalt 5 personer fra Fiskeringen pr. dag.

Parkering:
Vær meget omhyggelig med at parkere så du ikke er i vejen for nogen. På kortene er anvist et antal P-pladser.

Sæson:
Selvom bookningen er åben må der kun fiskes i Rönne Å, Bäljane Å, Rössjöholmsån og Errarpsån fra 1. april til 30. september
og alle laks skal genudsættes efter 1. september.(HSK anbefaler 1. august). Øvrige åer fra 1. marts til 30.september.

Bestemmelser for HSK's fiskevande:
Det er forbudt for medlemmerne at anvende motor på såvel klubbens som på private både i klubbens fiskevande.
Medlemmerne har, ved fiskeri i de af klubben forpagtede vande, pligt til at tage de størst mulige hensyn til lodsejernes interesser. Parker ikke ved beboelseshus eller have, og heller ikke sådan at landbrugsmaskiner eller lignede hindres adgang til marker og skove. Midlertidige veje i marker og dyrkede arealer må ikke befærdes uden ejerens udtrykkelige tilladelse.
Det er forbudt at tænde ild på de af klubben forpagtede jorder nedtil fiskevandene. Bestyrelsen forventer at medlemmerne respekterer dette forbud, da overtrædelse kan medføre at klubben mister fiskeretten ved disse vande.
Vær omhyggelig med at påse at led, låger og andre afspærringsanordninger lukkes ordentligt, når de har været brugt.
Efterlad aldrig affald - ryd gerne op efter andre. Klubbens både skal efter brug fortøjes ordentligt, rengøres samt låses. Det er forbudt at fiske krebs i de af klubben forpagtede vande.
Medfør altid legitimation og gældende medlemskort ved fiskeri i klubbens vande, og bed alle andre ukendte, du træffer ved klubbens vande, om legitimation. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at indskrænke tilladelsen til at fiske eller at bruge klubbens både, fiskehytter og inventar for medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse misbruger brugsretten til skade for klubbens øvrige medlemmer. Bestyrelsen henviser i denne sammenhæng til vedtægternes § 22, der muliggør eksklusion af medlemmer, der overtræder vedtægterne og de på grundlag af disse vedtægter affattede forskrifter og bestemmelser.

HSK's regler for sportsfiskeri:
1. Sportsfiskeri er for fornøjelsens skyld og for rekreation. En sand sportsfisker viser respekt for naturen og bør arbejde for beskyttelse af fiskebestandene samt indrette sit fiskeri derefter.
2. Sportsfiskeri udøves med stang eller håndline. Som sportsfiskeri betragtes således ikke fiskeri med net, ruse, otter, langline eller ålejern. Rykfiskeri, d.v.s. at forsøge at kroge fisk, der ikke vil hugge, i kroppen, er helt uforeneligt med sportsfiskeri.
3. Fisk kun der hvor du har ret til at fiske. Fisk kun på de tilladte tidspunkter. Det er din pligt at sætte dig ind i gældende bestemmelser. Regler om mindstemål skal nøje overholdes. Er du i tvivl om en fisk overholder mindstemålet, så sæt den hellere ud igen. Sådanne fisk samt udlegede laks og ørreder (nedfaldsfisk) afkroges varsomt med våd hånd og genudsættes derefter forsigtigt. (Hold aldrig en fisk over vandoverfladen i mere end 10 sekunder, eftersom dødeligheden derefter øger drastisk).
4. Vær hensynsfuld overfor andre fiskere, der har lige så meget ret til at fiske som dig.
5. Sportsfiskere lader ingen fisk gå til spilde, men bedriver heller ikke fiskeri med henblik på salg eller i andet profitøjemed.
6. Lad andres både og redskaber være i fred. Fisk, ro eller vad ikke på steder hvor andre er i færd med at fiske.
7. Tag hensyn til den stedlige befolkning og lodsejerne. En sand sportsfisker gør sig umage for at optræde på en måde, der gør sportsfiskeriet ære og skaffer det venner.
8. Deltag i klubbens aktiviteter og i arbejdet med fiskepleje.
9. Betegnelsen sportsfisker er et hædersnavn - må ingen af os bringe det i vanære!

Kort:
Kort over fiskevandene: HSK´s hjemmeside